HISTORIA PARAFII HIGH WYCOMBE I AYLESBURY

Druga wojna światowa rozproszyła Polaków po wszystkich kontynentach świata. Ci, którzy nie mogli wrócić do Polski opanowanej przez system komunistyczny szukali schronienia w obcych krajach. Jednym z wielu miejsc, w którym osiedlali się Polacy w Anglii były obozy wojskowe w Hazlemere i St. Johns w pobliżu High Wycombe (głównie przebywalil tu żołnierze II Korpusu gen. Andersa). Opieką duszpasterską otaczał rodaków w latach 1946 - 1948, Kapelan Wojskowy ks. Rafał Grządziel. Powoli do mieszkających w obozie żołnierzy dołączały pozostali członkowie rodzin. Polacy zawierając małżeństwa i zakładając rodziny rozpoczęli budować swoje życie w nowych warunkach emigracyjnych. Po opuszczeniu obozu przez ks. Rafała Grządziela, opiekę duszpasterską przejmuje ks. kan. Stanisław Nowak. Starano się, aby młode pokolenie wzrastało i rozwijało się w atmosferze polskiej tradycji. Rodzice wraz z Kapłanem dbali o religijne wychowywanie dzieci i młodzieży, bardzo ważne były nabożeństwa w języku polskim, jak i nauczanie języka polskiego. Dlatego od początku organizowano Szkołę Polską, której celem było przekazanie jak najwięcej wiadomości o Ojczyźnie.

 Po czterech latach pracy, w 1952 roku ks. Stanisław Nowak zostaje przeniesiony z posługą do innego obozu – w tym czasie do 1956 roku opiekę duchową nad rodakami sprawują kapłani: ks. Stanisław Paraszewski, ks. Tadeusz Pelczar, ks. Józef Madeja,  ks. Karol Świętoń.

Ostatecznie w 1956 roku zostały zlikwidowane obozy wojskowe w Hazlemere i St. Johns. Polacy zaczęli osiedlać się w High Wycombe i okolicy. High Wycombe w tym czasie znane jest znane z produkcji mebli. W tym też czasie wraca do High Wycombe ks. Stanisław Nowak. Parafia zaczęła się coraz bardziej rozrastać, przybywało młode pokolenie, w którym trzeba było pielęgnować te wszystkie tradycje religijne i narodowe, którymi żyli ich rodzice. Powstała Rada Parafialna, której celem było pomagać Duszpasterzowi. Nie posiadając własnego Koscioła Polacy zaczęli korzystać z kościała angielskiego p.w. Św. Augustyna. Wszystkie uroczystości religijne i narodowe: Opłatek parafialny, Święcone Parafialne, Akademie ku czci Chrystusa Króla, 11-go Listopada, 3-go Maja, Dożynki, zabawy itp. odbywały się w wynajętych salach angielskich. Po kilku latach Ks. Proboszcz Stanisław Nowak widząc potrzebę miejsca, w którym Polacy mieliby okazję do spotkań nalegał na budowę Domu Polskiego. Ostatecznie podjęto decyzję o budowie Polskiego Ośrodka. Do dzieła z wielkim zaangażowaniem przystąpiono wiosną 1972 roku. Dom Polski został ukończony w bardzo szybkim czasie, głównie dzieki ofiarności finansowej miejscowej polonii. Poświęcenia Domu Polskiego dokonał ks.bp Szczepan Wesoły w obecności ks. prob. Stanisława Nowaka, burmistrza miasta High Wycombe oraz licznie zgormadzonych Polaków dnia 18 listopada 1972 roku. Od tej pory Sala Domu Polskiego, stała się miejscem, w którym organizowano uroczystości religijne i narodowe i parafialne. Tutaj też przez kilka lat odprawiano niedzielną Mszę Świetą. Do Domu Polskiego przeniesiono  również Polską Szkołę Sobotnią.

W 1980 roku po przejściu ks. Stanisława Nowaka na emeryturę i wyjeździe do Polski, duszpasterstwo nad parafią High Wycombe zostaje powierzone Księżom z Towarzystwa Chrystusowego. W tym czasie ks. prob. Bogdan Szykulski mieszkający w Great Missenden łączy cztery ośrodki:  Great Missenden,  Amersham,  High Wycombe i Aylesbury w jedną rozległą Parafię. Swoja posługą służą High Wycombe Księża Chrystusowcy: ks. Stanisław Żak, ks. Józef Fiedorowicz, ks. Andrzej Traczyk, ks. Kazimierz Strękowski. W styczniu 1988 roku ma miejsce kolejna reorganizacja parafii. Decyzją ówczesnego Rektora Polskiej Misji Katolickiej ks. Karola Zielińskiego połączono osrodki High Wycombe i Aylesbury w jedna parafię, której proboszczem z dniem 01 września 1988 roku zostaje mianowany ks. Czesław Osika T.Chr., który swoja funkcję sprawuje do września 1993 roku. Kolejnymi ksieżmi sprawującymi opiekę duchową w parafi są: ks. Adam Ogorzały T.Chr. , ks. Jan Wypart T.Chr. i ks. Henryk Pilak (do  przejścia na emeryturę we wrześniu 2007 roku).. Od września 2007 roku proboszczem jest ks. Rafał Jarosławski

Na terenie Parafii działają nastepujące organizacje i grupy: ·Rada Administracyjno-Duszpasterska, ·Stowarzyszenie Polskich Kombatantów,  ·  Polska Szkoła Sobotnia, ·  Harcerstwo, ·Zuchy,   Chór Parafialny, ·  Koło Żywego Różańca, muzyczny zespół młodzieżowy, Schola dziecięca "Świerszcze" oraz dziecięco-młodzieżowa grupa dziennikarsko-filmowa redagujaca parafialną gazetke dla dzieci "Aniołek"

Aylesbury

Po zakończeniu wojny i opuszczeniu obozów wojskowych m.in. Woodlans Park Marsworth Polacy ze względu na możliwość pracy zaczęli osiedlać się w Aylesbury. W 1956 roku opiekę duszpasterską nad Polakami i ich rodzinami obejmuje ks. Alfons Rataj, który dojeżdża z Oxfordu. Organizuje się Komitet Kościelny, którego celem jest pomoc dla Duszpasterza w lepszym zorganizowaniu życia religijnego i narodowego, chcąc w ten sposób młode pokolenie zainteresować Kulturą Polską.

W 1969 roku proboszczem zostaje ks kan. Józef Madeja, z jego to inicjatywy w kościele angielskim p.w. St. Joseph, w którym odbywają się Polskie Msze Święte powstaje ołtarz z obrazem Matki Boskiej Częstochwskiej, który w 1970 roku poświęcił ks. bp Szczepan Wesoły. Po śmierci ks. kan. Józefa Madeja ( 3 luty 1971 roku) opiekę duszpasterską sprawują księża: ks. Stanisław Nowak, ks. Aleksander Karpiński MIC, ks. Aleksander Michałowski S.Chr.

Przez pewien czas Aylesbury tworzy z pozostałymi osrodkami rozległa parafie: Great Missenden,  Amersham,  High Wycombe i Aylesbury . Parafianie choć ich jest niewielka grupa zawsze pamietali o uroczystościach religijnych (Opłatek Parafialny, Święcone, Chrystusa Króla) i narodowych (11-go Listopada, 3-go Maja). We wszystkich poczynaniach wspomagali ich księża, którzy dojeżdżali z pomocą duszpasterską m.in. ks. Stanisław Żak S.Chr., ks. Stanislaw Leniart S.Chr., ks. Józef Gula S.Chr., oraz wikariusze: ks. Józef Fedorowicz S.Chr., ks. Andrzej Traczyk S.Chr., ks. Karzimierz Strękowski S.Chr.

Po kolejnej reorganizacji  w 1988 Aylesbury zostaje dołączone do High Wycombe tworząc jedną Parafię.


 

p. Marian Wylot, p. Tadeusz Dudziński, p. Mieczysław Mazur
Kombatanci i założyciele parafii. Jedni z wielu, a teraz już nieliczni...